ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatkezelési Tájékoztató

Jugovics Krisztina, mint az SJ-VALUE Tanácsadó, Kereskedelmi és S6zolgáltató Betéti Társaság – ügyvezetője, személyesen közreműködő tagja, ingatlan értékbecslő (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.ingatlan-ertkebecsles.mozello.hu domain név alatt elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé az Adatkezelő által nyújtott ingatlanközvetítői szolgáltatás keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével a szolgáltatásokat igénybe vevő megbízók és a potenciális vevő/bérlő (a továbbiakban: Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérem, hogy a Weboldal használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője Jugovics Krisztina ingatlan-értékbecslő, az SJ-VALUE Betéti Társaság ügyvezetője.

Székhelye: 2890 Tata, Újhegyi út 56.

E-mail címe: sjvalue@t-online.hu

Telefonszáma +36-30-22-44-863, 

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelővel kötött megbízási szerződésben és annak mellékletét képező adatlapon, továbbá az igényt rögzítő regisztrációs lapon megadott személyes adatok: név, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám.

Az adatkezelés célja

A megbízási szerződés teljesítése, továbbá az Érintettekkel történő kapcsolattartás, a megrendelés felvétele.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelővel kötött megbízási szerződésben és annak mellékletét képező adatlapon megadott adatokat az Adatkezelő a szerződéskötést követő 5 (öt) évig kezeli a szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:22. § értelmében, továbbá az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő az Érintett számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a  számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintettel kötött megbízási szerződése teljesítése érdekében szükséges mértékben kezeli.

 

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg.

Adatfeldolgozóként a számviteli bizonylaton szereplő adatokat Zipperer Eleonora könyvelő (2800 Tatabánya, Réti út 75.) az adatkezelő adóbevallásainak elkészítése céljából megismerheti.

Az Érintett jogai

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az általa kezelt személyes adataira vonatkozóan Adatkezelő folytat adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 az adatkezelés célja(i);

 az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;

 az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

 az adatkezelés tervezett időtartama;

 a Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

 a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

 az adatok forrása;

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az Érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Érintett a a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

  

2. Kezelt adatok helyesbítése

Érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével szintén az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.

3. Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Érintett kérelmezheti az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein személyazonosságának igazolásával, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

2. az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

3. az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőt, hogy a Érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatok törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségteljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Kezelt adatok korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladatvégrehajtásához szükséges;

 az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az

                az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

 Adatkezelő neve, elérhetősége;

 az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

 a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 az érintett személyes adatok köre;

 az érintettek köre és száma;

 az adatvédelmi incidens időpontja;

 az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

 az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az adatkezelő elérhetőségeire.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)  bíróságnál.

Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadó.

Tata, 2018. május 24.

    Jugovics Krisztina

SJ-VALUE Bt - adatkezelő

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .